Tüzük

(Resmi Gazete) 16 Ocak 1995-Pazartesi)

 

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ VE YÜKSEKOKULU MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1-

Derneğin Adı Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunları Derneği’dir.

MADDE 2-Derneğin Amacı ve Etkinlikleri:

DERNEĞİN AMACI: Derneğin Amacı, Florence Nightingale Hemşirelik  Fakültesi ve Yüksekokulu mezunları ve öğretim elemanları arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, birlik, beraberlik, yardımlaşma olanaklarını hazırlamak, korumak, sürdürmek ve üyelerini hemşirelik alanındaki gelişmelerden haberdar etmektir

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda yer alan etkinliklerde bulunur:

 1. Yüksekokuldan mezun olanların dernek ve okula karşı ilgilerini arttırmak amacı ile geleneksel toplantılar düzenlemek; dergi, broşür, gazete, bülten, yıllık, kitap yayınlamak ve üyelerine dağıtmak, rozet, arma ve plaketler yaptırmak.
 2. Bilimsel, mesleksel ve kültürel toplantılar yapmak, seminerler, kurslar açılarak bu konuda ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak; konferanslar, yarışmalar, temsiller ile eğitici ve özendirici şenlikler düzenlemek.
 3. İhtiyacı olan öğrencilere, mezunlara, öğretim üyelerine ve emeklilerine maddi ve manevi yardımda bulunmak, anma toplantıları düzenlemek, tasada ve kıvançta yanlarında yer almak,
 4. Kültür, sanat ve sporla ilgili konferanslar, konserler, temsiller, iç ve dış geziler düzenlemek,
 5. Dernek üyelerinin, topluma yararlı nitelikli olan özgün ve çeviri eserlerin basılmasını, gerçekleşmesini sağlamak,
 6.             Sağlanacak bağışlar ile Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesini kalkındırmak, derslikleri

 

çağdaş eğitime uygun biçimde düzenlemek, laboratuarları günün koşullarına göre donatmak,

 

öğretim personelinin kalitesini yükseltmek üzere faaliyetlerde bulunmak

 

 1. Dernekler kanunu gereğince, izin almak kaydı ile ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak.
 2. Birey/topluma yönelik sağlığı koruyucu ve geliştirici sağlık eğitimi programları hazırlamak.

ı. Hemşireliğin istendik düzeye gelebilmesi için seminerler, toplantılar düzenlemek,      kurslar açmak bu konuda ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

 1. Derneğin amacını gerçekleştirmek için, Dernekler Yasasına ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan etkinliklerde bulunmak.
 2. Gerektiğinde bir lokal açarak üyelerin hizmetine sunmak,
 3. Taşınmaz mal edinmek, ihtiyaçtan fazlasını satmak.

 

 

 1. Ulusal ve uluslararası  mesleki birlik ve kuruluşlara üye olmak, böylece derneğin gücünü ve etkisini arttırmak.

 

MADDE 3-Amacın Siyasi Olmaması:

 

Dernek, hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi Dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşılamaz.

 

MADDE 4-Derneğin Kurucuları:

Prof.Dr.Perihan VELİOĞLU (Başkan)

Doç.Dr.Sevgi OKTAY (Genel Sekreter)

Doç.Dr.Anahit COŞKUN (Muhasip Veznedar)

Prof.Dr.Çaylan PEKTEKİN (Üye)

Prof.Dr.Aysel KAVAKLI (Üye)

Doç.Dr.Gülay GÖRAK (Üye)

Doç.Dr.Güler AKSOY (Üye)

Doç.Dr.Kamerya BABADAĞ (Üye)

Doç.Dr.Gülsün TAŞOCAK (Üye)

Yard.Doç.Dr.Nur  TUNCEL (Üye)

Yard.Doç.Dr.Necmiye SABUNCU (Üye)

Yard.Doç.Dr.Birsen YÜRÜGEN (Üye)

Dr.Selma ÇAKIROĞLU (Üye)

 

ADI VE SOYADI-BABA ADI-ANA ADI- DOĞUM YERİ VE TARİHİ- UYRUĞU-ADRESİ

Güler AKSOY-Mecit-Necla-Erzurum/1942-T.C.-Poyrazlı Sok. Simitaş 31 C.Blok D.208 Merter/İstanbul.

Kamerya BABADAĞ- Karabet-  Annik- İstanbul/1943          – T.C.-Kurtuluş Cad. 71-1/2 Gürmeriç Ap. Kurtuluş/İstanbul.

Anayit Margeirit COŞKUN -(Muhasip Veznedar)- Mıgırdiç-Hermine-Üsküdar/1949-T.C.- Bozkurt Cd. No.78/1 Koray Apt. Feriköy/İstanbul.

Selma ÇAKIROĞLU-Süleyman-Huriye-Samsun/1929-T.C.-Mısırlıbahçe Sok. No.122/6 Türkeli Mah. Beşiktaş/İstanbul.

Gülay GÖRAK-Huşyar-İnayettullah-Tarsus/1945-T.C. – Halide Edip Adıvar Mah. İpekböceği Sok. No.1 Blok 5/1 Şişli/İstanbul.

Aysel KAVAKLI-Rıza-Fatma Esma- Tuzla/1934- T.C.- Bağdat Cad. Bağdat Apt. No.118 B/9 Feneryolu/İstanbul.

Hacer Sevgi OKTAY- (Genel Sekreter)- İsmail-Lütfiye- İstanbul/1948- T.C.- Molla Şeref Mah. Emin Ali

 

 

 

Yeşim Sok. No.15/10 Fındıkzade/İstanbul.

Çaylan PEKTEKİN- Daniş- Pembe-Kıbrıs/1947-T.C.- Dikilitaş Leylak Sok. Oya Apt. No.6/10 Beşiktaş/İstanbul.

Necmiye SABUNCU- Veli- Ümmiye-Biga/1942- T.C.-Bağdat Cad Köşdere Apt. No.59/3 İstanbul.

Gülsün TAŞOCAK-Mehmet Ali- Halise- Pazar/1945- T.C.- Cudiefendi Sok. No.5/4 Ortaköy/İstanbul.

M.Nur TUNCEL- M.Nuri- Remziye- Kdz.Ereğli/1944- T.C. -Hızırbey Cad. Saray Apt. No.245/22- Çemenzar/İstanbul.

Emine Perihan VELİOĞLU-(Başkan)- Hasan- Zeliha- İstanbul/1926- T.C.- Korupark Sok. No.2 D.5. Çampalas Apt. İstanbul.

Birsen YÜRÜGEN- Mustafa- Sıdıka- Mersin/1942- T.C.- Şişli Sıracevizler Cad. Edes apt. No.90 D.6/ İstanbul.

MADDE 5-Derneğe Üye Olma Koşulları:

Derneğe üye olabilmek için:

 1. Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak.
 3. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi veya Yüksekokulunun Lisans veya Lisansüstü Programlarından mezun olmak.

ç.    Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi veya Yüksekokulu yönetim ve öğretiminde  hizmet veren ve vermiş olan veya öğretim elemanı olmak.

 1. Üye giriş formunun aday üye tarafından doldurularak Dernek Merkezinde 15 gün asılması ve bu süre içinde hakkında hiçbir itiraz olmaması, ya da doğacak bir itirazın Disiplin Kurulu tarafından reddedilmesi.
 2. Bu tüzük ile belli aidatı ödemeyi yükümlenmek.
 3. Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilmek.
 4. Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel durum bulunmamak gereklidir.

MADDE 6-Üyelik Türleri:

Derneğin kurucu, asil fahri ve onursal olmak üzere dört tür üyesi vardır.

ASİL ÜYE:

Asil Üye, Dernek Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen, tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üyelerdir.

FAHRİ ÜYELİK:

MADDE 7- Derneğe maddi, manevi katkıları olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye ünvanı verilir. Fahri üyelerin toplantılara katılma yükümlülüğü, oy verme ve seçilme hakkı yoktur.

ONURSAL ÜYELİK:

MADDE 8-Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında bu alanda hizmeti bulunan büyük yararları dokunmuş yerli ve yabancı kişiler yönetim kurulu kararıyla şeref üyesi seçilirler. Fahri üye haklarına sahiptirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

MADDE 9-Hiç kimse dermekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek suretiyle yönetim kuruluna 6 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile dernekten ayrılabilir. Üyelikten çıkarılma Dernekler Yasası ve Tüzük Hükümleri uyarınca yapılır. Bu üyeler ayrılırken aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE  10- Yasal ehliyetini yitiren, dernek ve uğraşı konuları aleyhinde çalışmalar yapan veya onur kırıcı harekette bulunan, 5253 sayılı Dernekler Yasası yasaklarını çiğneyen üyeler hakkında yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarma kararı verilebilir. Bu karara itiraz organı, yapılacak ilk genel kuruldur.

ÜYELİK AİDATLARI:

MADDE 11-  Yıllık aidatlar 15.000.000 TL’dır. Aidat miktarı günün şartlarına göre genel kurul tarafından artırılabilir.

MADDE 12-Ödenti Ödemeyen Üyeler İçin Yapılacak İşlemler:

Bütçe yılı sonuna kadar ödentisini ödememiş olan üyenin, dernekte yazılı, bilinen son adresine Yönetim Kurulu tarafından taahhütlü mektup yazılarak ödenti borcunu ödemesi istenir, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenti borcunu ödemeyen üyenin Yönetim Kurulu tarafından üyeliği dondurulur. Kaydı dondurulan üyenin yeniden başvurması durumunda, geriye doğru 5 yıllık ödenti borcunu ödemesi koşuluyla üyeliği yeniden başlar.

 

MADDE 13-Şubeler:

Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 14-Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Gerekli görüldüğünde başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun yetki ve sorumlulukları devredilemez.“Genel kurulun” kuruluş şekli, toplanma zamanı, çağrı usulü, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü.

KURULUŞ ŞEKLİ:

MADDE 15-Genel Kurul, asil üyelerden oluşur ve derneğin en yüksek organıdır.

TOPLANTI ZAMANI:

MADDE 16-a) Olağan Genel Kurul toplantısı 3 yılda bir haziran ayında yapılır.

 1. b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Dernek yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

 

 

 

 

 

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 17- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek, yazılı veya elektronik posta ile iletmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı  arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek, toplantı ilanının verildiği gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YERİ VE ZAMANI:

MADDE 18- Genel Kurul Toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu İlde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 19– Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 20– Dernek genel kurul toplantıları, gazete ilanında belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerlerine girerler. Yeterli sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Başka bir üye aracılığı ile oy kullanamaz. Her üye genel kurulda bir üyeyi, yani kendisini temsil eder. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

 

 

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE  21-Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 22- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun raporlarının saklanması,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlar üye olarak katılması veya, ayrılması.
 7. Derneğin feshedilmesi.
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 9. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE TOPLANMASI:

MADDE 23-Yönetim Kurulu genel kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilmiş 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Bu süre içinde boşalan yönetim kurulu üyelerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırasıyla getirilir. Yönetim Kurulu’na seçilen asil üyeler en geç 5 gün içinde toplanarak, aralarında bir başkan bir genel sekreter, bir sayman ve bir veznedar üyeyi seçerler. Derneği: Başkan, ve genel sekreter temsil eder yönetim kurulu en az Yılda’3 kez toplanır.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin en az 5’i hemşirelerden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına, mazeretsiz üst üste 3 kez gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 24- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen konularda yetkili ve görevlidir.

 1. Genel Kurul kararlarını ve derneğin amaçları çerçevesindeki dilekleri uygulamak.
 2. Derneği temsil etmek, bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 4. Derneğin kanunen tutmakla yükümlü olduğu defterleri düzenlemek ve kontrol etmek.
 5. Genel Kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.
 6. Gerekli olduğu halde uygun göreceği ücret karşılığı yeteri kadar personel görevlendirmek.
 7. Türk vatandaşı olmayanların derneğe kabulü halinde, bu kişileri on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine haber vermek.
 8. Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 9. Yıllık üyelik aidat miktarını belirlemek.

GÖREVLİLER:

MADDE  25- Başkan, derneği temsil eder. Yönetim Kurulu, kararlarını uygular. Kurulun toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu veya alacaklı duruma getirecek belgeleri sayman üye ile birlikte inceler ve onaylar. Genel Sekreter, başkanın bulunmadığı zamanlarda veya lüzum gördüğü hallerde başkanlık görevini yürütür.Genel Sekreter, yazışmaları düzenler. Yönetim Kurulu gündemini hazırlar, gerekli defterlerin tutulması, kararların yazılması ve bildirilmesini sağlar.Sayman, üye gelirlerin ve harcamaların düzenli takip edilmelerinden kıymetli evrakın saklanmasından sorumludur.

DENETLEME KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

MADDE 26- Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca 3 yıl içinde gizli oyla seçilir. Kurul derneğin gelir ve gider defterlerini makbuz ve İspatlayıcı evrak dosyalarını, inceler ve yapılan giderlerin yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını araştırarak vardığı sonuçları bir rapor ile genel kurula duyurulur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

MADDE 27- Denetleme Kurulu, en az her altı (6) ayda bir defa toplanarak derneğin defterlerini, hesap ve istemlerinin usulüne uygunluğu, yönetim kurulu kararlarının genel kurul kararlarına ve mevzuata uygun olup olmadığını inceler, denetler. Vardığı sonuçları toplandığında genel kurula sunar.

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN RESMİ MAKAMLARA BİLDİRİLMESİ:

MADDE 28– Dernekler Kanunun ilgili maddesine göre Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin, isimlerini baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini mesleklerini ve ikametgahlarını yazılı olarak dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirir.

DERNEK GELİRLERİ:

MADDE 29- Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayın, sempozyum, kongre, seminer, konferans, bilimsel yarışma, araştırma gelirleri, düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Derneğe yapılan bağış ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar (2860 Sayılı Yardım Toplama Yasası gereğince).

DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA BELGELERİ,

MADDE 30-Derneğin giderleri:

 1. Büro ve idari masraflar,
 2. Demirbaş eşya masrafları,
 3. Haberleşme masrafları,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin veya görevlendireceği kişilerin dernek için yaptığı faaliyetlerdeki harcamalar (yol, konaklama giderleri vb)
 5. Yayın masrafları.

Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine uyar ve bütçenin dahilindeki tüm giderleri yapabilir.

 

DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER:

MADDE 31– 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerde belirtilen defterleri noterden tasdik etmek suretiyle tutarlar.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 32- Yönetim Kurulu’nun önerisi ile  olağan veya olağanüstü genel kurulun toplantılarında, genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 33- 1. Genel Kurul kararı ile feshi: Genel Kurula katılma hakkına sahip üye sayısının 2/3’sinin kararı ile dernek feshedilebilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

 1. Mahkeme kararı ile feshi: 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddesinde belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde dernek mahkeme kararı ile feshedilir.

MADDE 34– Derneğin feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların tümü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesine devredilir.

MADDE 35– Bu tüzükle gösterilmeyen konularda 5253 sayılı dernekler kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale © 2017 All Rights Reserved